Ποιος υποβάλλει δήλωση

 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο/α σε κάποιες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του Ν.2308/1995.

Συγκεκριμένα, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας, δικαιούχος οποιασδήποτε άλλης προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής), και κάθε δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2664/1998.

 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.).

Περιλαμβάνονται και το δικαίωμα με αιτία κτήσης την χρησικτησία, καθώς και το δικαίωμα με αιτία κτήσης την κληρονομική διαδοχή για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς.

 

*Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

 

 

Διαδικασία υποβολής

 

Η δήλωση Ν. 2308/1995 μπορεί να υποβληθεί με δύο (2) τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΚΧΑ ΑΕ, μέσω της εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 2. Προσερχόμενος ο δικαιούχος στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης

Βήμα 1

Προσκομίζετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:

 1. Τη Δήλωση Δ1/Δ2, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Τα Συνυποβαλλόμενα Έντυπα σε απλά αντίγραφα.
 3. Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα.

Για τον εντοπισμό του ακινήτου σας χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία Θέασης της ΕΚΧΑ.

Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

Βήμα 2

Η δήλωση ελέγχεται από Μηχανικό/ Δικηγόρο του Γραφείου και εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις παραλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα.

Τα δηλούμενα ακίνητα εντοπίζονται σε χάρτη από τον υπάλληλο. Προκειμένου να γίνει άμεσα ο ορθός εντοπισμός, πρέπει οι δικαιούχοι να προσκομίσουν επαρκή στοιχεία.

Βήμα 3

Η δήλωση καταχωρείται στο σύστημα όπου γίνεται αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης.

Εκδίδεται το έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ" ( Υπόδειγμα )  με πληροφορία για τον ίδιο, τα δηλούμενα ακίνητα και τα αντίστοιχα δικαιώματά του, τον 20ψήφιο κωδικό πληρωμής και το ποσό πληρωμής.

 

 

Εκπρόθεσμη Δήλωση

 

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση, όπως ορίζεται από την ΕΚΧΑ Α.Ε., κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση δεν πληρώνετε πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδικασία στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτικά αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφούμενης περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

                          
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. 70 €  

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ.

120 € 

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.

150 € 

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ.

250 € 

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.

100 € 

Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας)

50 € 

Δικαίωμα εκτός αστικής περιοχής

 

Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή

70 € 

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή

100 € 

Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή

200 € 

Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος

70 € 

 

 

 

Οδηγίες Υποβολής Δήλωσης του Ν.2308/1995

Έντυπα δήλωσης

 

 1. Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995​.  Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά.
 2. Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Βόλου).

 

 

Συνυποβαλλόμενα  Έγγραφα

 

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 1. Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ∆ήλωση του Ν. 2308/1995
 2. Tους τίτλους ιδιοκτησίας και έγγραφα που τεκμηριώνουν τα δικαιώµατα σε ακίνητα (π.χ. συµβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις κλπ και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους)
 3. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (∆.Α.Τ) ή του διαβατηρίου (∆.∆.) του δικαιούχου και θα πρέπει να έχετε µαζί σας και να επιδείξετε ή να καταθέσετε (σε απλό φωτοαντίγραφο) έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ, ΟΤΕ).
 4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ,  ή εκτύπωση μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε. ( www.ktimatologio.gr ) ή προσεγγιστική θέση του ακινήτου με GPS χειρός.   Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα, είναι προσαρτημένο στον τίτλο ιδιοκτησίας, τότε είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ή προσκόμισή του.
 5. Όταν τρίτος αντί για το δηλούντα καταθέτει τη δήλωση θα πρέπει να προσκοµίσει απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).
 6. Στην περίπτωση που τρίτος αντί για το δηλούντα συµπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση, θα πρέπει να προσκοµίσει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο µε την εντολή για τις ενέργειες υποβολής δήλωσης Ν. 2308/1995 κλπ.

 

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.2308/1995 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΝΗΛΙΚΟ
 1. Η δήλωση αναγράφει ως δικαιούχο τον ανήλικο αλλά υπογράφεται και από τους δύο γονείς ως νόµιµους αντιπροσώπους του ανηλίκου ή από τον ένα γονέα σε περίπτωση απώλειας του άλλου ή εάν προσκοµίζεται δικαστική απόφαση άσκησης της γονικής µέριµνας από τον ένα γονέα.
 2. Κατά την υποβολή της δήλωσης, προσκοµίζονται απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας (∆.Α.Τ) των νοµίµων αντιπροσώπων καθώς και του ανηλίκου εφόσον έχει εκδοθεί.
 3. Σε περίπτωση µη εκδόσεως ακόµη αστυνοµικής ταυτότητας για τον ανήλικο, προσκοµίζεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού και το αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ.
 4. Σε περίπτωση που τρίτος αντί για τους νοµίµους αντιπροσώπους καταθέτει τη δήλωση, θα πρέπει να προσκοµίσει απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

 

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηµατογράφησης, καταθέτετε υποχρεωτικά

τα εξής:

 1. Συµπληρωµένη, νόµιµα υπογεγραµµένη και φέρουσα τη σφραγίδα του νοµικού προσώπου ∆ήλωση του Ν. 2308/1995
 2. Τους τίτλους ιδιοκτησίας και έγγραφα που τεκµηριώνουν τα δικαιώµατα σε ακίνητα (π.χ. συµβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις κλπ και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους)
 3. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας (∆.Α.Τ) ή του διαβατηρίου (∆.∆.) του εκπροσώπου του δηλούντος νοµικού προσώπου
 4. Θα πρέπει να έχετε µαζί σας και να επιδείξετε ή να καταθέσετε (σε απλό φωτοαντίγραφο) έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ του νοµικού προσώπου (π.χ. εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ, ΟΤΕ).
 5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας.
 6. Όταν τρίτος αντί για τον εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου καταθέτει τη δήλωση θα πρέπει να προσκοµίσει απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).
 7. Στην περίπτωση που τρίτος αντί για τον εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου συµπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση, θα πρέπει να προσκοµίσει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο µε την εντολή για τις ενέργειες υποβολής δήλωσης Ν. 2308/1995 κλπ.

Σε περίπτωση που τρίτος αντί για τους νοµίµους αντιπροσώπους συµπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση, θα πρέπει να προσκοµίσει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο µε την εντολή για τις ενέργειες υποβολής δήλωσης Ν. 2308/1995 κλπ.

 

 

Ειδικές περιπτώσεις

 • Ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους – Έκτακτη χρησικτησία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης εφόσον αποδεικνύεται η διαρκής νομή και κατοχή του ακινήτου για 20 συνολικά έτη με δύο τουλάχιστον έγγραφα, όπως: δικαστική απόφαση, ένορκη βεβαίωση, προσύμφωνο, Ε9, οικοδομική άδεια, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, έγγραφο χορήγησης επιδότησης, βεβαίωση ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποδείξεις εξόδων, κλπ.

 • Κληρονομιές

Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

 1. Κληρονομιά με διαθήκη

Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

 1. Κληρονομία χωρίς διαθήκη

Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

 

 • Κατασχεση

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, ήτοι διαζευκτικά: κατασχετήρια έκθεση, πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, δικαστική απόφαση που διατάσσει την επιβολή είτε αναγκαστικής διαχείρισης του ακινήτου είτε συντηρητικής κατάσχεσης του ακινήτου είτε δικαστικής μεσεγγύησης αυτού, επιταγή ν. 17/7/1923 « περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών», οτι ε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη δέσμευσης εξουσίας διάθεσης.

 

 

Έκδοση πιστοποιητικών

 

Για την έκδοση πιστοποιητικών κληρονομιάς μπορείτε να απευθυνθείτε σε διαφορετικούς φορείς ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού που χρειάζεστε.

 • Αντίγραφο "Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου"

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Αρμόδιο κατά τόπους Ληξιαρχείο όπου καταχωρίστηκε ο θάνατος του κληρονομούμενου / της κληρονομουμένης.

Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών όταν πρόκειται για θανόντες κατοίκους εξωτερικού των οποίων η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδόθηκε από Προξενείο.

 

 • Πιστοποιητικό "Εγγυτέρων Συγγενών"

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών / η θανούσα.

 

 • "Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης" ή "Απόφαση Κήρυξης Κυρίας"

Όταν πρόκειται για δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης:

Κατά τόπους αρμόδια γραμματεία Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου) όπου δημοσιεύθηκε η διαθήκη.

Όταν πρόκειται για δημόσια διαθήκη αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης χορηγείται και από τον συμβολαιογράφο που συνέταξε τη διαθήκη με την επισημείωση στο σώμα αυτής του αριθμού και ημερομηνίας του πρακτικού δημοσίευσης της.

 

 • Πιστοποιητικό "μη δημοσίευσης διαθήκης" και "μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης"

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Κατά τόπους αρμόδια γραμματεία Δικαστηρίου: Πρωτοδικείου, και για θανάτους από 1/3/2013 και μετά Ειρηνοδικείου (ο σχετικός νόμος έχει αλλάξει από τον Μάρτιο του 2013 και ενώ παλιότερα εκδίδονταν από το Πρωτοδικείο, πλέον εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο).

 

 • Πιστοποιητικό περί "μη αποποίησης" ή "περί αποποίησης κληρονομιάς"

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Κατά τόπους αρμόδια γραμματεία Δικαστηρίου: Πρωτοδικείου, και για θανάτους από 1/3/2013 και μετά Ειρηνοδικείου.

 

 

Πάγιο Τέλος - Πληρωμές

 

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηµατογράφησης. Ο υπολογισµός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης µετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο µετά την καταβολή του παγίου τέλους.

Το ποσό του παγίου τέλους κτηµατογράφησης ανέρχεται σε:

 • τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ),
 • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήµατα).

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισµών) τα φυσικά πρόσωπα µόνον, που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώµατα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) µόνο δικαιώµατα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού αυτών. Η διάταξη εφαρµόζεται µόνο για τους δικαιούχους δικαιωµάτων κυριότητας και δουλειών.

 

 

Τρόποι Πληρωμής

 

Η καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης διενεργείται με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου εντύπου "Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους" το οποίο θα παραλάβετε από το γραφείο κτηματογράφησης μετά από την υποβολή της δήλωσής σας.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει επίσης σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ.

Με σκοπό την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., από τις αρχές του 2017, παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EFG EUROBANK και ATTICA BANK.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή λαθών, παρακαλούμε πριν αποχωρήσετε από την Τράπεζα, να ελέγχετε την απόδειξη πληρωμής που λαμβάνετε, ως προς την αναγραφή του σωστού Κωδικού Πληρωμής όπως αυτός αναγράφετε στο έντυπο  Προσωρινής Καταχώρησης Δήλωσης και Υπολογισμού Πάγιου Τέλους που έχετε λάβει από το γραφείο κτηματογράφησης. Συγκρίνετε τους δυο κωδικούς και σε περίπτωση που δεν ταυτίζονται απευθυνθείτε στο ταμείο που εξέδωσε την απόδειξη πληρωμής για την διόρθωσή του.

Αν επιλέξετε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά, η πληρωμή του τέλους είναι δυνατή μόνο με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa ή american express) ή χρεωστική ή προπληρωμένη μέσω της εφαρμογής.

 

 

Τροποι υποβολής δήλωσης για τους ομογενείς

 

Για την εξυπηρέτηση των ομογενών μας, αποφασίσθηκε για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο αντί πληρεξουσίου να χορηγείται από τις Πρεσβείες/Προξενεία ειδική εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Συγκεκριμένα, οι δυνατοί τρόποι υποβολής δήλωσης από τους ομογενείς είναι:

 1. Εφόσον η δήλωση συντάσσεται, υπογράφεται και κατατίθεται για λογαριασμό του δικαιούχου από τρίτον, απαιτείται ειδική εξουδιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες / Προξενεία της χώρας διαμονής τους.
 2. Με πληρεξούσιο που έχουν ήδη ορίσει με ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα.
 3. Μέσω τρίτου με μια απλή εξοθσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι θα πρέπει να του αποστείλουν ταχυδρομικά τη δήλωσή τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και να επισυνάψουν τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα. Το πρόσωπο που εξουσιοδοτούν θα πρέπει να καταθέσει τη δ΄λωση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και να πλ΄ρωσει το πάγιο τέλος.
 4. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.